• Счетоводно обслужване  Още...
 • Т Р З и личен състав  Още...
 • Регистрация  по закона за ДДС  Още...
 • Годишно счетоводно приключване  Още...
 • Изготвяне на документи за банково кредитиране  Още...
 • Данъчна защита  Още...
 • Пълно ( абонаментно )счетоводно обслужване  Още...

 

СК “ Ай Енд Ди Консулт “ предлага:

 

   Счетоводно обслужване, което включва:

 • Разработване на индивидуалната счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност;

 • Разработване на индивидуалния сметкоплан на предприятието;

 • Текущо осчетоводяване на първичните документи и следене на икономическите процеси във фирмата;

 • Ежемесечно изготвяне на справките - декларации по ЗДДС и всички други декларации свързани с възстановяване на ДДС;

 • Изготвяне на декларации по чл.43 от ЗОДФЛ ( патентни )

 • Изчисляване на текущия финансов резултат  и данъчните задължения;

 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти и матуритети;

 • Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци, такси и осигуровки;

 • Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;

 • Изготвяне на инвентаризационни описи;

 • Изготвяне на Годишен счетоводен отчет съдържащ – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС;

 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи.

<< Обратно към услуги

 

   Т Р З и личен състав, което включва:
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение и т.н.;

 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ;

 • Изчисляване и изготвяне на месечните ведомости за работни заплати;

 • Изготвяне на служебни бележки за Бюрата по труда, Службите за социално подпомагане и др.;

 • Изчисляване на болнични и отпуски;

 • Изготвяне и подаване на магнитен носител, изискваната от НОИ ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица ( декл. Обр.1 и Обр.6 );

 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета на всички работници;

 • Изготвяне на необходимите при пенсиониране документи;

 • Консултации и съвети относно новостите в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване и Кодекса на труда.

<< Обратно към услуги

 
   Регистрация  по закона за ДДС, което включва:
 • Изготвяне на заявлението за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи,  съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС.

 • Представителство и защита по време на последстващата данъчна проверка, за регистрацията на фирмата по ЗДДС.

<< Обратно към услуги

 
   Годишно счетоводно приключване, което включва:
 • Осчетоводяване на първичните и вторични счетоводни документи и регистрите и изготвяне на Годишния счетоводен отчет съдържащ – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС;

 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи.

<< Обратно към услуги

 

   Изготвяне на документи за банково кредитиране, което включва:
 • Изготвяне на всички счетоводни отчети и справки, изисквани от съответната банкова институция;

 • Попълване на необходимите формуляри за отпускане на кредита;

 • Изготвяне на прогнозни отчети, съобразени с  бизнес плана на фирмата.

<< Обратно към услуги

 

   Данъчна защита, което включва:

 • Представителство и защита на фирмата при провеждане на проверки и ревизии – общи, тематични или насрещни от органите на данъчната администрация, НОИ или други инстанции;

 • Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали въпроси и казуси от компетенцията на СК;

 • Прилагане на тълкуванията на Главна Данъчна Дирекция и НОИ по спорни въпроси и казуси.

<< Обратно към услуги

 

   Пълно ( абонаментно )счетоводно обслужване, което включва:

 • Счетоводно обслужване;

 • Т Р З и личен състав;

 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;

 • Годишно счетоводно приключване;

 • Изготвяне на документи за банково кредетиране;

 • Данъчна защита.

<< Обратно към услуги

 

 

 

СК Ай Енд Ди Консулт

гр. София 1618 

ул. Майстор Алекси Рилец № 41

офис 8

тел. 417 32 28   

GSM  0898552454

e-mail: idbalans@dir.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified:10/11/2011